ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΦΙΛΕΤΟ
ΣΠΑΛΑ Α/Ο
ΣΠΑΛΟΚΑΡΔΙΑ Α/Ο
ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο
ΝΟΥΑ Α/Ο
ΠΟΝΤΙΚΙ Α/Ο (ΤΟΥΡΤΟΥΓΚΙΤΑ)
ΛΑΙΜΟΣ Α/Ο

ΚΩΔΙΚΟΣ


03-0152
02-0211
03-0492
03-0427
03-0137
03-0089
03-0117

15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg